O projekcie


Wielojęzyczność jest kluczowym aspektem europejskiej tożsamości kulturowej. W ciągu ostatnich lat nauczanie i uczenie się języków obcych oraz doskonalenie kompetencji językowych zdecydowanie zyskały na znaczeniu. W ramach działań podejmowanych na rzecz promowania mobilności i międzykulturowego zrozumienia, UE wskazała naukę języków jako priorytet. Znajomość języków obcych stała się niezbędna nie tylko dla prowadzenia sprawnego dialogu międzykulturowego, ale także dla poprawienia konkurencyjności na europejskim rynku pracy. Dlatego też zdolność komunikowania się w językach obcych zaliczana jest do grupy ośmiu kluczowych kompetencji według promowanego przez Unię Europejską programu „Uczenia się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme).

DSC_0057_medium

Celem rozpoczętego we wrześniu 2015 roku projektu C4C – CLIL dla Dzieci jest zaoferowanie przyszłym i praktykującym nauczycielom szkół podstawowych pełnego programu szkoleniowego mającego na celu zwiększenie ich wiedzy na temat zastosowania metodologii CLIL w integrowaniu treści w ramach nauczania języka angielskiego, matematyki i przyrody. W wyniku współpracy między dziesięcioma instytucjami partnerskimi powstanie podręcznik oraz kurs internetowy dla nauczycieli na temat zastosowania metodologii CLIL w szkołach podstawowych oraz materiały dydaktyczne w formie planów lekcji.

DSC_0079_MEDIUM

CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning) odnosi się do metodologii nauczania promującej zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe. Stosując definicję Mehisto (2008), CLIL to metoda, w ramach której język obcy wykorzystywany jest do nauczania innych przedmiotów. Oznacza to, że przedmiotów takich, jak przyroda czy matematyka uczy się w języku obcym, co jednocześnie rozwija wiedzę przedmiotową oraz poprawia znajomość samego języka obcego. CLIL może być realizowany przez nauczyciela języka obcego, który integruje treści ponadprzedmiotowe lub przez nauczyciela innego niż język obcy przedmiotu, który z kolei wykorzystuje język jako narzędzie do przekazywania wiedzy w danej dziedzinie. Innym wariantem jest współpraca obu nauczycieli. Kluczową cechą metody CLIL, którą C4C – CLIL dla Dzieci jest jednoczesne wprowadzanie wiedzy przedmiotowej oraz rozwijanie kompetencji w zakresie języka obcego.

Ponieważ dzieci wykazują szczególną łatwość przyswajania języków obcych, zasadnym wydaje się być kształcenie kompetencji językowych w ramach edukacji wielojęzycznej już w szkole podstawowej, a nawet wcześniej. Poprzez integrowanie treści przedmiotowych i językowych podejście CLIL stwarza ku temu idealne warunki. W ciągu dwóch minionych dekad, liczne badania (Várkuti, 2010 ; Pessoa 2007, Jäppinen, 2005; Kong 2009; de Graaff et al. 2007) potwierdziły istotną rolę metodologii CLIL w nauczaniu języków obcych, ponieważ takie podejście do nauczania wspiera wielojęzyczność i sprzyja lepszemu rozwojowi wiedzy i sprawności językowych uczniów. Skuteczne stosowanie CLIL wymaga jednak nie tylko precyzyjnej metodologii, ale także dostosowanych do potrzeb nauczycieli programów kształcenia i doskonalenia zawodowego.

 

CELE PROJEKTU:

  • przeprowadzenie autorskich badań ankietowych na temat zastosowania metodologii CLIL w szkołach podstawowych, w ramach których szczególny nacisk położony zostanie zarówno na wdrożone już w niektórych placówkach dobre praktyki jak i trudności, na które napotykają nauczyciele stosujący CLIL
  • spis i ewaluacja istniejących Otwartych Zasobów Edukacyjnych (Open Educational Resources) dla nauczycieli posługujących się metodologią CLIL w szkole podstawowej

Wykorzystując wyniki powyższych badań, projekt C4C koncentrował się będzie na:

  • opracowaniu wytycznych dotyczących przygotowania i stosowania metodologii CLIL w szkołach podstawowych
  • opracowaniu planów lekcji oraz materiałów do nauczania matematyki i przyrody w języku angielskim w szkole podstawowej
  • przygotowaniu przewodnika dla nauczycieli dotyczącego zastosowania metodologii CLIL w nauczaniu w szkołach podstawowych
  • przygotowaniu kursu internetowego adresowanego do nauczycieli szkół podstawowych zawierającego wskazówki dotyczące wykorzystania metodologii zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego

Informacje na temat projektu C4C – CLIL dla Dzieci zostaną rozpowszechnione w gronie ponad 59 tysięcy osób stanowiących grupę docelową, tj. nauczycieli szkół podstawowych, instytucji kształcących przyszłych nauczycieli oraz innych zainteresowanych grup, takich jak rodzice uczniów, wydawcy, twórcy programów nauczania oraz badacze. W kolejnych etapach naszej pracy ponad 700 nauczycieli i ponad 2000 uczniów zostanie bezpośrednio zaangażowanych w działania projektowe.