Wydział Nauk o Wychowaniu (Faculty of Education Sciences – FSEd), Uniwersytet Pitesti (Rumunia)


Logo UPIT 2014_small

Uniwersytet Pitesti (UPIT) External linkjest instytucją publiczną od roku 1962 oraz członkiem państwowego systemu szkolnictwa wyższego w Rumunii. Uniwersytet posiada 11 wydziałów: Wydział Nauk Ścisłych, Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Mechaniki i Techniki, Wydział Elektroniki, Łączności i Komputerów, Wydział Teologii Ortodoksyjnej, Wydział Ekonomii, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział Nauk o Wychowaniu, Wydział Prawa i Administracji. Wszystkie 23 wydziały Uniwersytetu prowadzą 59 programów studiów pierwszego stopnia i 50 programów drugiego stopnia. Trzeci cykl kształcenia uniwersyteckiego, tj. studia doktoranckie i podoktoranckie, jest organizowany w pięciu szkołach doktoranckich i dziewięciu dziedzinach doktorskich. Kształcenie w ramach studiów pierwszego stopnia jest prowadzone w formie studiów dziennych (54 programy) i studiów zaocznych (5 programów).

Obecnie liczba studentów UPIT wynosi 12,258, z których 9,588 uczęszcza na studia licencjackie, 2,527 na studia magisterskie, a 143 na studia doktoranckie. Kadra UPIT składa się z 433 samodzielnych pracowników akademickich, 135 pracowników pomocniczych, oraz 60 pracowników nieakademickich. Stała kadra akademicka składa się z 58 profesorów zwyczajnych, 80 profesorów nadzwyczajnych, 225 wykładowców, 62 asystentów i 8 młodszych asystentów.

Wydział Nauk o Wychowaniu (FSEd) został założony w roku 2005 po restrukturyzacji Uniwersyteckiego Kolegium Nauczycielskiego. Powstały oddziały w regionie Południowej Muntenii, a także poza nim. Zajmują się one ciągłym kształceniem nauczycieli, awansem zawodowym poprzez system przyznawania stopni dydaktycznych, a także prowadzą badania naukowe i przyczyniają się do rozwoju zawodowego nauczycieli szkolnictwa przed-uniwersyteckiego, włącznie z poziomami przedszkolnym i podstawowym. Wydział ma następującą strukturę: Katedra Nauk Pedagogicznych/Oświatowych, Katedra Nauk Stosowanych, Katedra dla studentów zagranicznych. Programy licencjackie: Pedagogika Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego, Pomoc Menedżera i Sekretariat. Programy magisterskie: Zarządzanie Oświatą, Dydaktyka Języka Obcego, Mentoring dla profesjonalizacji kariery dydaktycznej, Edukacja Wczesna.

FSEd uczestniczy w konkursach o finansowanie badań w ramach projektów i kontraktów koordynowanych przez Krajową Uniwersytecką Radę ds. Badań Naukowych (CNCS). FSEd posiada również Centrum Analizy Pedagogicznej i Rozwoju zajmujące się wdrażaniem technologii właściwych dla szkolnictwa wyższego i wysokiej klasy zarządzania pedagogicznego na Uniwersytecie Pitesti. FSEd posiada Biuro Doradztwa Dydaktycznego dla zawodu nauczyciela, którego celem jest poradnictwo zawodowe dla studentów mających zostać nauczycielami oraz doradzanie nauczycielom w trakcie programów kształcenia ustawicznego.

Wszyscy członkowie zespołu pracującego nad projektem zajmują się badaniami naukowymi oraz nauczaniem na prowadzonych przez Wydział kierunkach studiów związanych z Edukacją Przedszkolną i Wczesnoszkolną. Są zaangażowani w programy kształcenia ustawicznego dla nauczycieli przedszkoli i szkół, organizują konferencje i seminaria dla nauczycieli przedszkolnych, a także pracują nad reformą edukacji przed i wczesnoszkolnej. Wszyscy z nich zajmują się badaniami naukowymi z dziedziny kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Wydział jest partnerem okręgowych Kuratoriów Oświaty do spraw studenckich praktyk pedagogicznych w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Zarówno Uniwersytet Pitesti jak i Wydział Nauk o Wychowaniu mają wieloletnie doświadczenie w uczestniczeniu oraz zarządzaniu projektami finansowanymi przez Unię Europejską takimi jak m.in. Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci i Erasmus. Finansowanie projektów będzie nadzorowane przez kierownika administracji finansowej Uniwersytetu Pitesti.