Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Pragmatyki Językowej (Polska)


University of Lodz

Wszechnicy Polskiej (1928-1939). Obecnie Uniwersytet Łódzki jest jednym z największych polskich uniwersytetów, na którym studiuje około 40 000 studentów z ponad 80 krajów. Posiada 12 wydziałów, które oferują 70 kierunków studiów i aż 182 specjalizacje.

Lodz Univ 3 PICTURE 2Lodz Univ PICTURE 1

Uniwersytet Łódzki ma w swojej bogatej ofercie edukacyjnej również studia doktoranckie oraz ponad 70 programów podyplomowych w tym MBA oraz programy finansowane przez EFS (Europejski Fundusz Społeczny). Kadra Uniwersytetu Łódzkiego to ponad 2000 pracowników naukowych i dydaktycznych, z których aż 580 szczycić sie może najwyższymi stopniami naukowymi. Powstały w 1945 roku Wydział Filologiczny to drugi co do wielkości wydział Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzący zajęcia dla ponad 4500 studentów. W jego skład wchodzi aż 5 instytutów oraz 35 katedr i zakładów zatrudniających na stałe ponad 300 nauczycieli akademickich.

Zakład Pragmatyki Językowej (ZPJ) powstał w 2005 r. z inicjatywy prof. dra hab. Piotra Capa, który kieruje nim do chwili obecnej. Zakład prowadzi badania nad aspektami funkcji języka w szeroko pojętym kontekście interakcji społecznej, których rezultaty ukazują się w prestiżowych periodykach i monografiach wydawanych nakładem takich oficyn jak Elsevier Science, John Benjamins, Multilingual Matters, Palgrave Macmillan, Mouton de Gruyter. W ZPJ realizowane są unijne projekty badawcze i edukacyjne (e.g. LLP DysTEFL, SILCCExternal link, Minerva QuADEMExternal link).

Na szczególną uwagę zasługuje wielokrotnie nagradzany międzynarodowy projekt koordynatorski pt.: „DysTEFL – Dysleksja dla nauczycieli języka angielskiego jako obcego”, realizowanz przez konsorcjum partnerów i koordynowany przez pracowników UŁ – prof. Joannę Nijakowską i Marcina Podogrockiego (grant programu LLP – Lifelong Learning Programme, Comenius Multilateral Project; umowa nr 2011-3631/001-001). W 2014 roku projekt otrzymał prestiżową nagrodę European Language Label (ELL) 2014 (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) w kategorii projektów instytucjonalnych. European Language Label (ELL) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej. W Polsce przyznawany jest od 2001 roku za projekty wykorzystujące nowatorskie rozwiązania w dziedzinie nauczania i uczenia się języków. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne (DysTEFLExternal link).

Lodz Univ 2015 09 22 PHOTO

The C4C staff

Projekt DysTEFL jest również laureatem nagrody ELTons Award w kategorii Excellence in course innovation za kurs doskonalący dla nauczycieli języka angielskiegi jako obcego pt. DysTEFL – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language. Nagroda ELTons – cellebrating innovation in English language teaching, przyznawana co roku przez British Council i sponsorowana przez Cambridge English, jest jedyną międzynarodową nagrodą przyznawaną za innowacje w dziedzinie nauczania języka angielskiego jako obcego (ELT). Nagradzane są inicjatywy i produkty edukacyjne, które pomagają uczniom efektywnie opanować język obcy oraz nauczycielom realizować cele edukacyjne i stosować najnowsze podejścia pedagogiczne i możliwości techniczne (complete course packages which publishers produce for EFL or ESL learners of any ageExternal link). Recently, a new educational project, entitled DysTEFL2 – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign LanguageExternal link (project with multiple beneficiaries; project number: 2014-1-PL01-KA200-003578; realisation time: 2014-2016), has been launched at the University of Łódź under the Erasmus+ Programme, Key action 2: Strategic partnership; Cooperation for innovation and the exchange of good practices. The project is coordinated by Joanna Nijakowska and Marcin Podogrocki.

Najnowszy międzynarodowy projekt, DysTEFL2 – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language, koordynowany jest przez prof. Joannę Nijakowską. Grant na wyżej wspomniany międzynarodowy projekt koordynatorski został przyznany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne; współpraca na rzecz innowacyjności i wymiany dobrych praktyk (umowa nr 2014-1-PL01-KA200-003578).

Pracownicy Zakładu są zaangażowani również w takie formy działalności naukowej, jak redakcja międzynarodowych czasopism naukowych (International Review of Pragmatics, Lodz Papers in PragmaticsExternal link) , Lodz Papers in PragmaticsExternal link) i serii wydawniczych (Topics in Humor Research External link, John Benjamins) oraz sprawują funkcje organizacyjne i doradcze w konsorcjach i stowarzyszeniach naukowych (International Pragmatics AssociationExternal link, European Consortium in the Humanities). Zakład organizuje własne cykliczne konferencje poświęcone pragmatyce języka (New Developments in Linguistic PragmaticsExternal link), aspektom badań nad humorem (Linguistic Approaches to Funniness, Amusement and LaughterExternal link), lingwistyce politycznej (Political LinguisticsExternal link); jest także wybierany jako gospodarz kongresów organizacji międzynarodowych (zob. CADAAD-2010External link). W roku 2008 kierownik i pracownicy Zakładu założyli Polskie Towarzystwo Pragmatyki JęzykowejExternal link. W roku 2012, z inicjatywy kierownika ZPJ, Senat UŁ nadał tytuł doktora honoris causa prof. Johnowi Searle’owi (UC Berkeley), jednemu z najwybitniejszych współczesnych humanistów (zob.film z pobytu prof. Searle’a w ŁodziExternal link).

Zespół projektowy:

Katarzyna Riley (Kierownik Projektu)

Anna Ewa Wieczorek (Kierownik Merytoryczny Projektu)

Małgorzata Kurzejamska-Kopania

Joanna Nijakowska

Anna Parr-Modrzejewska

Weronika Szubko-Sitarek