Raport dotyczący zastosowania metodologii CLIL w szkołach podstawowych


A4-01-State of the Art - Cover_v01

Celem raportu jest przedstawienie informacji na temat bieżącego zastosowania metodologii CLIL w szkołach podstawowych w krajach partnerskich projektu C4C – CLIL for Children oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Informacje zawarte w dokumencie zostały zebrane na podstawie badań źródłowych oraz ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli z wyżej wymienionych krajów.
Projekt C4C – CLIL for Children przeprowadził również analizę istniejącej literatury CLILowej (publikacje książkowe, artykuły w czasopismach naukowych, również tych dostępnych online). Każda z metod została opisana w osobnym rozdziale raportu oraz poddana krytycznej analizie z perspektywy:
• optymalnego wieku uczniów
• łatwości zastosowania
• zapotrzebowania nauczycieli na szkolenie w danym zakresie
• zapotrzebowania w zakresie sprzętu
• oczekiwanych rezultatów
• dostępu do internetowych oraz drukowanych źródeł wiedzy
Jeden z podrozdziałów raportu zawiera informacje na temat obecnych zastosowań metodologii CLIL oraz sposobu jej promowania w każdym z krajów przygotowane przez partnerów w projekcie. Na tej podstawie zostały wybrane i zaprezentowane przykłady dobrych praktyk w zakresie metodologii CLIL.
Zadaniem raportu jest również podsumowanie i zaprezentowanie wyników ankiety przeprowadzonej na potrzeby projektu.